Regulamin

 

REGULAMIN PINUP POLE DANCE STUDIO BYDGOSZCZ

 

Punkt 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE: niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika Klubu Pinup Pole Dance Studio zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Popiełuszki 26.

Punkt 2

Pinup Pole Dance Studio: Zwany dalej również “Klubem” świadczy usługi w zakresie prowadzenia grupowych zajęć Pole Dance i grupowych zajęć fitness oraz udostępniania sali do ćwiczeń.

Punkt 3

Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Uczestnikami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001 r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych-usprawniających.

Punkt 4

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodzica bądź prawnego opiekuna.

Punkt 5

Osoby, korzystające z usług Klubu oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i korzystają z oferty klubu na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do uczestnictwa w Klubie powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć odpowiednie zaświadczenie.

Punkt 6

Pinup Pole Dance Studio zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

Punkt 7

Osoby chcące korzystać z usług Klubu zobowiązane są do wypisania formularza osobowego – obowiązkowej karty uczestnictwa oraz wykupienia w recepcji karnetu miesięcznego lub kursu – zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Punkt 8

Wykupienie imiennego karnetu miesięcznego upoważnia do korzystania z oferty klubu w ramach wybranej opcji zajęć przez 30 dni od daty jego zakupu. W ramach karnetu uczestnik ma zarezerwowane miejsce w systemie Fitssey w wybranej grupie zamkniętej i uczestniczy w zajęciach w konkretne dni i godziny, które przypisane są dla tej grupy. W przypadku anulowania zajęć w systemie (min. 8 godzin przed danym treningiem) Uczestnik może je odrobić na innej grupie ze swojego poziomu zapisując się na zajęcia przez Fitssey najwcześniej dzień przed zajęciami. 

Punkt 9

Karnet można zakupić w dowolnym dniu miesiąca. Karnet wystawiony jest na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być nieczynny w okresie świątecznym. Po przyjściu do Klubu należy podać imię i nazwisko celem weryfikacji tożsamości i sprawdzenia ważności karnetu przez recepcjonistkę.

Punkt 10

Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty jego ważności. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. 

Punkt 11

Uczestnik ma prawo wykupić karnet ruchomy, bez przypisania do grupy zamkniętej, który jest ważny 30 lub 60 dni, zależy od wybranej opcji. W tym przypadku Uczestnik sam zapisuje się na zajęcia przez aplikację Fitssey.

Punkt 12

Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

Punkt 13

Wszystkie rezerwacje dokonywane są przez system Fitssey. Rezerwację dokonuje automatycznie Recepcja Klubu po opłaceniu karnetu w grupie zamkniętej przez Uczestnika lub telefonicznie, mailowo czy przez media społecznościowe Klubu. Uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji na zajęcia mają pierwszeństwo przed uczestnikami, którzy nie dokonali rezerwacji.

Punkt 14

W każdej grupie na zajęciach Pole Dance, może być maksymalnie 11 lub 7 uczestników plus instruktor. Na zajęciach Exotic może być maksymalnie 10 uczestników plus instruktor. Na zajęciach ze Stretchingu może być taka ilość osób, która pozwala na swobodne wykonywanie ćwiczeń plus instruktor.

Punkt 15

Każdy Uczestnik posiadający wykupiony imienny karnet na zajęcia, który nie może uczestniczyć na zadeklarowanych przez siebie zajęciach w określony dzień i o określonej godzinie, ma możliwość “odrobienia” tych zajęć do końca trwania danego karnetu pod warunkiem wcześniejszego ich anulowania w aplikacji. Zajęcia można anulować w dowolnym czasie, nie później jednak niż 8 godzin przed zajęciami Nie odrobione zajęcia nie przechodzą na kolejny karnet.

Punkt 16

Każdy Uczestnik posiadający wykupiony imienny karnet na zajęcia, jeśli ma jakiekolwiek zajęcia niewykorzystane z karnetu, lub nie jest na stałe przypisany do konkretnej grupy, może zapisać się na zajęcia dzień przed zajęciami, jednak nie później niż 6 godzin przed. Wyjątkiem jedynie są zapisy na zajęcia “Sala Practice” na które zapisy dostępne są 30 dni wcześniej, oraz na zajęcia “Stretching” i “Wzmacnianie”, na które można zapisywać się 5 dni przed zajęciami.

Punkt 17

Nie ma możliwości zawieszania karnetów przez Uczestników zajęć na okres choroby czy urlopu bądź wakacji letnich czy zimowych.

Punkt 18

Gwarancją miejsca w wybranej grupie, jest posiadanie ważnego karnetu.Po zakończeniu ważności karnetu uczestnik, jeśli nie poinformuje o planowanej przerwie w chodzeniu na zajęcia, nie ma gwarancji posiadania miejsca w grupie do której uczęszczał. Aby ponownie wrócić na zajęcia należy zadzwonić i ustalić na nowo dni i godziny uczestniczenia w zajęciach.

Punkt 19

Jeżeli na prośbę uczestnika zostanie mu zarezerwowane miejsce na zajęciach, bez wcześniejszej opłaty, a uczestnik na te zajęcia nie dotrze i tym samym będzie miał nieobecność, lub zrobi anulowanie tych zajęć później niż 8 godzin przed zajęciami, to jest on zobowiązany do uregulowania płatności za te zajęcia wg cennika Klubu.

Punkt 20

Pinup Pole Dance Studio zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy do której na stałe zapisanych jest mniej niż 5 osób. Osobom przypisanym do likwidowanej grupy zaproponowana będzie możliwość dołączenia  do grup istniejących w których są wolne miejsca. Osobie której proponuje się zmianę grupy, a która nie jest w stanie wybrać zajęć w inny dzień i o innej godzinie, zwraca się środki za karnet adekwatnie do niewykorzystanych zajęć.

Punkt 21

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym personel Klubu

Punkt 22

Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

Punkt 23

Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia jest poproszona o opuszczenie lokalu.

Punkt 24

Pinup Pole Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć grupowych oraz instruktora prowadzącego zajęcia.

Punkt 25

Zamknięcie klubu w dni inne niż w dni ustawowo wolne od pracy, skutkuje automatycznie przedłużeniem karnetu o ilość zajęć niewykorzystanych przez Uczestnika, który na dane dni posiadał ważny karnet.

Punkt 26

Obowiązkiem każdego Uczestnika Klubu jest dokładne czyszczenie rurki którą wykorzystywał podczas zajęć do wykonywania ćwiczeń. Notoryczne nie czyszczenie rurki może skutkować decyzją właścicielek Pinup Pole Dance Studio, o wykluczeniu z Klubu.

Punkt 27

Uczestnicy mają obowiązek przynosić odpowiedni strój sportowy. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło.

Punkt 28

Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej, w sposób należyty, tak aby nie unieprzyjemniać innym uczestnikom korzystania z zajęć.

Punkt 29

Na terenie Klubu zainstalowany jest monitoring. Kamery znajdują się w całym Klubie, poza szatnią i toaletą. Każdy uczestnik poprzez podpisanie akceptacji regulaminu wyraża zgodę na uwiecznienie swojego wizerunku.

Punkt 30

Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni lub na terenie Klubu, Pinup Pole Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności. Odzież oraz wszelkie pozostawione rzeczy, zostaną zutylizowane po 2 tygodniach od ich pozostawienie w Klubie.

Punkt 31

Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy i spożywania innych artykułów spożywczych.

Punkt 32

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

Punkt 33

Na terenie Klubu należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag personelu oraz dostosować się do regulaminu. Osoby przebywające na terenie Pinup Pole Dance Studio zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

Punkt 34

Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie działanie na jego szkodę Uczestnik będzie odpowiadał finansowo lub prawnie.

Punkt 35

Wykluczenie z klubu i pozbawienie członkostwa następują z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu, Uczestnik zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji wykluczenia z Klubu nie jest zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.

Punkt 36

Do sterowania sprzętem audio, video, klimatyzacją, wentylacją itp. , upoważniony jest tylko pracownik Pinup Pole Dance Studio.

Punkt 37

Aby uzyskać rachunek do rozliczenia w firmie za usługi świadczone w przez Pinup Pole Dance Studio, prosimy o przekazanie Klubowi pełnych danych odbiorcy. Rachunki wydawane są na koniec każdego miesiąca – do odbioru w recepcji Klubu.

Punkt 38

Pinup Pole Dance Studio Bydgoszcz nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas zajęć grupowych i indywidualnych mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.

Punkt 39

Teren Pinup Pole Dance Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Pinup Pole Dance Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Pinup Pole Dance Studio. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

Punkt 40

Trener/Instruktor w Pinup Pole Dance Studio prowadzi zajęcia techniczne z wykorzystaniem drążka pionowego w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku zajęć stricte tanecznych. wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle,jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera/instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.

Punkt 41

Każdy Uczestnik, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

Punkt 42

Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie wnioski i skargi należy zgłaszać bezpośrednio do recepcji Klubu.

Punkt 43

Właściciel klubu ma prawo do zmiany Regulaminu Klubu w każdej chwili.