Regulamin

 

REGULAMIN KLUBU

Punkt 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Uczestnika Klubu Pinup Pole Dance Studio zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Popiełuszki 26.

Punkt 2

Pinup Pole Dance Studio: Zwany dalej również “Klubem” świadczy usługi w zakresie prowadzenia grupowych zajęć Pole Dance i grupowych zajęć fitness oraz udostępniania sali do ćwiczeń.

Punkt 3

Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Uczestnikami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.

Punkt 4

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

Punkt 5

Osoby, korzystające z usług Klubu oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i korzystają z oferty klubu na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do uczestnictwa w Klubie powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć odpowiednie zaświadczenie.

Punkt 6

Pinup Pole Dance Studio zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

Punkt 7

Osoby chcące korzystać z usług Klubu zobowiązane są do wypisania formularza osobowego – obowiązkowej karty uczestnictwa oraz wykupienia w recepcji karnetu miesięcznego lub kursu – zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Punkt 8

Wykupienie imienego karnetu miesięcznego upoważnia do korzystania z oferty klubu w ramach wybranej opcji zajęć przez miesiąc od daty jego zakupu. W ramach karnetu uczestnik rezerwuje miejsce w wybranej grupie zamkniętej i uczestniczy w zajęciach w konkretne dni i godziny, które przypisane są dla tej grupy. Karnet można zakupić w dowolnym dniu miesiąca. Karnet wystawiany jest na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być nieczynny w okresie świątecznym. Po przyjściu do Klubu należy okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go w recepcji. Po zakończeniu ćwiczeń należy odebrać karnet.

Punkt 9

Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności zapisanej na karnecie. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy.

Punkt 10

W przypadku zagubienia karnetu Uczestnik zobowiązany jest powiadomić pracownika recepcji. Nowy karnet będzie wydany po ustaleniu danych osobowych Uczestnika i daty ważności zagubionego karnetu.

Punkt 11

Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

Punkt 12

Istnieje możliwość rezerwacji zajęć przez system na stronie internetowej Klubu. Rezerwacji można dokonywać w dniu w którym odbywają się wybrane zajęcia. Uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji na zajęcia mają pierwszeństwo przed uczestnikami którzy nie dokonali rezerwacji.

Punkt 13

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych Uczestnik zobowiązuje jest powiadomić personel Klubu.

Punkt 14

Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni lub na terenie Klubu, Pinup Pole Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności. Odzież, oraz wszelkie pozostawione rzeczy, zostaną zutylizowane po 2 tygodniach od ich pozostawienie w Klubie.

Punkt 15

Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy i spożywania innych artykułów spożywczych.

Punkt 16

Uczestnicy mają obowiązek przynosić odpowiedni strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło.

Punkt 17

Pinup Pole Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć grupowych oraz instruktora prowadzącego zajęcia.

Punkt 18

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

Punkt 19

Na terenie Klubu należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag personelu oraz dostosować się do regulaminu. Osoby przebywające na terenie Pinup Pole Dance Studio zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

Punkt 20

Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie działanie na jego szkodę Uczestnik będzie odpowiadał finansowo lub prawnie.

Punkt 21

Wykluczenie z klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu, Uczestnik zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji wykluczenia z Klubu nie jest zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.

Punkt 22

Do sterowsnia sprzętem audio, video, klimatyzacją, wentylacją itp. , upoważniony jest tylko pracownik Pinup Pole Dance Studio.

Punkt 23

Aby uzyskać rachunek do rozliczenia w firmie za usługi świadczone w przez Pinup Pole Dance Studio, prosimy o przekazanie Kubowi pełnych danych odbiorcy. Rachunki wydawane są na koniec każdego miesiąca – do odbioru w recepcji Klubu.

Punkt 24

Pinup Pole Dance Studio Bydgoszcz nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas Sali Otwartej lub innych treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.

Punkt 25

Teren Pinup Pole Dance Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Pinup Pole Dance Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Pinup Pole Dance Studio. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

Punkt 26

Trener/Instruktor w Pinup Pole Dance Studio prowadzi zajęcia techniczne z wykorzystaniem drążka pionowego w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku zajęć stricte tanecznych. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera/instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.

Punkt 27

Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

Punkt 28

 Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia jest poproszona o opuszczenie lokalu.

Punkt 29

W każdej grupie na zajęciach Pole Dance, może być maksymalnie 12 uczestników plus instruktor. Na zajęciach Exotic może być maksymalnie 11 uczestników plus instruktor. Na zajęciach ze stretchingu może być taka ilość osób, któa pozwala na swobodne wykonywanie ćwiczeń plus instruktor.

Punkt 30

Każdy Uczestnik posiadający wykupiony imienny karnet na zajęcia, który nie może uczestniczyć zadeklarowanych przez siebie zajęciach w określony dzień i o określonej godzinie, nie ma możliwości “odrobienia” tych zajęć, ani karnet o te zajęcia nie zostaje mu przedłużony.

Punkt 31

Przy zakupie pierwszego karnetu zostaje wydana Uczestnikowi karta rabatowa. Warunkiem zachowania ciągłości ważności karty rabatowej, jest systematyczne przedłużanie karnetu na zajęcia. Przez systematyczne przedłużanie karnetu, rozumie się wykupienie na ostatnich zajęciach podczas ważności aktualnego karnetu, karnetu kolejnego na najbliższe zajęcia w wybranej wcześniej grupie.

Punkt 32

Nie ma możliwości zawieszania karnetów przez Uczestników zajęć na okres choroby czy urlopu, bądź wakacji letnich czy zimowych.

Punkt 33

Na terenie Klubu zainstalowany jest monitoring. Kamery znajdują się w całym Klubie, poza szatnią i toaletą. Każdy uczestnik poprzez podpisanie akceptacji regulaminu wyraża zgodę na uwiecznienie swojego wizerunku.

Punkt 34

Obowiązkiem każdego Uczestnika Klubu jest dokładne czyszczenie rurki na sali głównej, oraz sali Practice. Notoryczne nie czyszczenie rurki może skutkować decyzją właścicielki Pinup Pole Dance Studio, o wykluczeniu z Klubu.

Punkt 35

Dwu tygodniowa przerwa w niewykupieniu karnetu przez Uczestniczkę, bez informowania recepcji Klubu o powodzie przerwania uczestniczenia w zajęciach, będzie skutkować automatycznym wykreśleniem Uczestnika Klubu z grupy. Aby ponownie wrócić na zajęcia należy zadzwonić i ustalić na nowo dni i godziny uczestniczenia w zajęciach.

Punkt 36

Każdy Uczestnik, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

Punkt 37

Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie wnioski i skargi należy zgłaszać bezpośrednio do recepcji Klubu.