Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji  rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację  w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

  1. Dane Administratora Danych osobowych:

A&J POLE DANCE STUDIO BYDGOSZCZ SP. Z O.O. z siedzibą Pinup Pole Dance Studio Bydgoszcz przy ul. Popiełuszki 26, 85-863 Bydgoszcz

  1. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:

info@pinup.bydgoszcz.pl

  1. Cel,  podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:

a/ zawarcia i wykonania  umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

b/ wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np.  przepisy podatkowe,

c/ dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) –  przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,

e/ w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,

f/ marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania,

g/ odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5

h/ w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody,

  1. Rodzaj i sposób  pozyskiwanych danych

Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania.  Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.  Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.

Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych,  konkursów, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili zwoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postepowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.

  1. Przekazywanie danych  

– Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:

a/ obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,

b/ podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe,  doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i technicznych, Kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności),

c/ firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.

  1. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku  (pocztą,pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:

a/ sprostowanie danych,

b/ usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym,

c/ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych,

d/dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię,

e/ przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO),

  1. f) prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
  2. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Powyższa informacja znajduje się na stronie www.pinup.bydgoszcz.pl

Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: info@pinup.bydgoszcz.pl