Oświadczenie RODO

Informacje dotyczące Danych Osobowych zgodnie z RODO:

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszego Regulaminu rozporządzeniem RODO

 1. Administratorem Danych osobowych serwisu jest: A&J POLE DANCE STUDIO BYDGOSZCZ SP. Z O.O. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Popiełuszki 26, 85-863 Bydgoszcz
 2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: info@pinup.bydgoszcz.pl
 3. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
 4. Zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu.
 5. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe.
 6. Dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora)- przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.
 7. W celu tworzenia analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora)przez okres lat 5.
 8. Marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni (wysyłanie Newsletter) do czasu jej wycofania.
 9. Odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5.
 10. W innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody.
 11. Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych:
 12. Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
 13. Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, prezentacji wizerunku, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2) lub postępowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
 14. Przekazywanie danych:

Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:

 1. Obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu.
 2. Podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i usług, Kancelarii prawnych, firm obsługujących wierzytelności).
 3. Firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
 4. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO.

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:

 1. Sprostowanie danych.
 2. Usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym.
 3. Ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych.
 4. Dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię.
 5. Przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO).
 6. Prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.